Cennik

Coaching – trening rozwoju osobistego

Sesja ta służy przedstawieniu zasad współpracy, określeniu potrzeb i celów klienta, oraz poznaniu siebie nawzajem. Jeśli obie strony chcą zawrzeć współpracę – ustalamy terminy spotkań.

Koszt sesji indywidualnej:

45 minut  50 zł

90 minut 80 zł

Ilość sesji zależna jest od celu jaki stawia sobie Klient.

Każda sesja po podpisaniu kontraktu jest płatna gotówka lub przelewem na konto:

PKO PB 10 1020 2980 0000 2602 0103 8454 – tytułem: opłata za sesję, imię i nazwisko.

Mediacje na zlecenie klienta

Koszty mediacji ponoszą strony mediacji, przy czym są one dzielone zwyczajowo po połowie, chyba że strony postanowią inaczej. Wynik mediacji nie ma wpływu na wynagrodzenie mediatora

Koszty mediacji obejmują:  

Obowiązkowa opłata rejestracyjna za rozpoczęcie procedury mediacyjnej 80 zł (do uiszczenia zobowiązana jest osoba, która zgłasza sprawę do mediatora). Strona/y składające wniosek o przeprowadzenie mediacji są obowiązane uiścić opłatę rejestracyjną na rachunek bankowy

PKO PB 10 1020 2980 0000 2602 0103 8454

– tytułem: opłata rejestracyjna za mediacje, imię i nazwisko.

 • Opłata mediacyjna – sprawy rodzinne i majątkowe
 1. za zgodnym oświadczeniem stron np. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń alimentacyjnych lub ustalenia kontaktów z dzieckiem, i.in. (spotkanie do dwóch godzin, przygotowanie ugody, przygotowanie wniosku o zatwierdzenie ugody) 200 zł.
 2. w sprawach spornych np.: w sprawie Rodzicielskiego Planu Wychowawczego (spotkanie do trzech godzin, przygotowanie ugody, przygotowanie wniosku o zatwierdzenie ugody) 300 zł.
 3. lub ustalenie warunków rozwodu (2-3 spotkania do dwóch godzin, przygotowanie ugody mediacyjnej 200 zł/sesja.
 4. w sprawach pozostałych (rodzinnych, cywilnych, gospodarczych)
  o prawa niemajątkowe oraz prawa majątkowe, w których nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu
  koszt jednej sesji do 300 zł (ugoda mediacyjna, protokół, porozumienie)
 5. w sprawach cywilnych/gospodarczych o prawa majątkowe z określoną wartością przedmiotu sporu:
 • 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 5 000 zł – za całość postępowania mediacyjnego.
 • do każdej sesji mediacyjnej doliczane są zryczałtowane koszty lokalu i opłaty kancelaryjnej w kwocie 100 zł.
 • 200 zł – sporządzenie  projektu porozumienia mediacyjnego (ugody sądowej) i protokołu oraz spotkanie podczas którego strony podpisują porozumienie.

Wartość przedmiotu sporu strony określają wspólnie. Odrębnie naliczane są koszty np. opinii ekspertów i biegłych.

 

Opłaty powinny być dokonane po spotkaniu wstępnym, a przed sesją mediacyjną gotówka lub przelewem na konto:

PKO PB 10 1020 2980 0000 2602 0103 8454 – tytułem: opłata za mediację, imię i nazwisko/nazwa firmy.

Mediacje sądowe

W przypadku mediacji skierowanej przez Sąd opłatę, wydatki i koszty postępowania mediacyjnego rozlicza mediator według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 921):

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów: przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

 1. wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
 2. korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.
 3. w razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

Wszystkie podane wartości są cenami netto.

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE MOJEJ OFERTY – POZOSTAW NUMER TELEFONU – ODZWONIĘ

ZOSTAW NUMER

Kontakt

Jolanta Katarzyna Karolczuk

tel. 048 666 273 361

coachsanok@gmail.com

Wyślij wiadomość